Generelle standardbetingelser for REVINAV A/S, opdateret 23.09.2020

1. REVINAV A/S
REVINAV A/S er et IT- og konsulenthus med speciale i hosting og udvikling af ERP løsninger til Microsoft Dynamics platformen.

REVINAV A/S’ produkter er udelukkende rettet mod erhvervskunder, som er registreret med gyldigt CVR-nummer, og der tilbydes således ikke salg til privatpersoner.

2. REVINAV REGNSKABSLØSNING
REVINAV er en abonnementsbaseret, fuldautomatisk cloud-regnskabsløsning designet til små og mellemstore virksomheder med henblik på betaling og bogføring af fakturaer. Løsningen er en overbygning til MICROSOFT 365 Business Central ERP- system.

På REVINAV.COM findes de forskelige abonnementsmuligheder, som omfatter en ikke-eksklusiv adgang til at benytte regnskabsløsningen herunder licens til MICROSOFT 365 Business Central ERP- system.

Abonnement på REVINAV omfatter bl.a. direkte bankforbindelse til betalinger af fakturaer og forudsætter således et bankcertifikat til Købers bank. Køber bestiller bankcertifikatet hos egen bank.

3. ACCEPT AF STANDARBETINGELSER
Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og REVINAV A/S (som også dækker over REVINAV A/S’ datterselskaber), med mindre andet er aftalt skriftligt.

I det følgende vil kun REVINAV A/S være nævnt, men skal tolkes som REVINAV A/S og dennes datterselskaber.

Standardbetingelserne accepteres ved at afkrydse feltet ”Jeg har læst og accepterer webshoppens Vilkår og betingelser” i bestillingsmodulet på REVINAV.COM.

Accepten omfatter ligeledes:

  • Microsofts standardbetingelser
  • Nationalbankens valutakursopdateringer
  • Europakommissionens system for udveksling af momsoplysninger (VIES)
  • CVR-registrets vilkår og betingelser
  • Google Analytics
  • REVINAV A/S’ databehandleraftale

4. PRISER
De til enhver tid gældende priser på abonnement på REVINAV fremgår af REVINAV.COM. Prisen dækker hosting, tillægsmoduler, Apps og ERP-licenser til MICROSOFT.

Da REVINAV er baseret på MICROSOFT 365 Business Central ERP- system, kan ændringer i MICROSOFTS licenspriser få betydning for priserne på REVINAV.

REVINAV A/S forbeholder sig ret til løbende at ændre priser med 6 måneders varsel til den 1. i en måned, hvilket vil fremgå af hjemmesiden.

Banken kan udstede gebyrer for bankcertifikatet. Disse gebyrer har REVINAV A/S ingen indflydelse på.

5. FAKTURERING OG BETALING
Fakturering af hosting, tillægsmoduler / APP’s og ERP- licenser sker fra REVINAV A/S forud for en periode på en måned.

Betalingen sker automatisk via:

  1. Kreditkort tilmeldt REVINAV A/S’s abonnementsløsning. Køber modtager en faktura, når betalingen trækkes på det tilmeldte kreditkort.
  2. Kundeforhold med løsninger der overstiger 15.000 kr. pr. måned, kan vælge at få faktura tilsendt med 7 dages kredit. Fakturering vil fortsat være for en periode på en måned forud. Faktura udstedes 14 dage før udløb af den igangværende abonnementsperiode.

Fakturering af konsulentassistance og særlige udviklingsydelser sker løbende efter særskilt indgået aftale. Standardbetalingsbetingelse for denne type ydelse er 7 dage.

Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Ved udebleven betaling i mere end 10 dage fra forfaldsdato, kan REVINAV A/S lukke adgang til hosting eller helt ophøre hostingaftalen. For at få genåbnet adgang til hosting eller få udlæst kundens data opkræves et gebyr på kr. 5.000.

6. VARIGHED OG OPSIGELSE
Abonnement på hosting, tillægsmoduler / APP’s og ERP- licenser er gældende for tre måneder og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre abonnementet skriftligt er blevet opsagt.

Opsigelse af abonnementer skal ske på REVINAV.com/mit abonnement senest dagen før udløb af en bindingsperiode.

REVINAV A/S kan til enhver tid opsige aftalen med et varsel på tre måneder til den 1. i en måned. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

REVINAV A/S kan uden varsel opsige abonnementet ved Købers væsentlige misligholdelse eller ved Købers konkurs eller insolvens.

Ophører abonnementet som følge af opsigelse eller misligholdelse, er det Købers ansvar at udskrive data til arkivformål. Køber kan anmode om at få udleveret data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter medmindre der er opbevaringspligt iht lovgivningen.

7. PLACERING AF SERVERE
REVINAV A/S’ servere er placeret i EU og dermed omfattet af EU-lovgivningens regler herom.

8. ADGANG TIL REVINAV’S SERVERE OG LØSNINGER HERUNDER INSTALLATION AF EGNE TILPASNINGER OG LØSNINGER
REVINAV A/S tillader ikke, at Køber installerer egne udviklinger / produkter på REVINAV A/S’ servere / løsninger. Ligeledes tillader REVINAV A/S ikke, at Køber og/eller dennes leverandører får direkte tilgang til REVINAV A/S’ servere.

Ønsker Køber denne fleksibilitet, skal Køber’s løsning flyttes til særskilt kundemiljø, som vil indebære en væsentlig merpris for Køber. Desuden vil dette kunne begrænse Køber’s adgang til dele af REVINAV’s produktudbud.

9. OPGRADERINGER OG LØBENDE DRIFT (NEDETID)
REVINAV A/S forbeholder sig ret til at lukke for Købers adgang til services i forbindelse med større opgraderinger og opdateringer. En eventuel nedetid vil blive adviseret med minimum 24 timers varsel.

I tilfælde af større nedbrud vil REVINAV A/S i så vidt muligt omfang forsøge at nedbringe nedetid for kunderne og minimere den gene, dette måtte have for kunderne. Hvis et sådant nedbrud måtte føre til, at en backup må genskabes, vil den typiske tid for dette være 1-4 timer. REVINAV A/S tager backup af alle platformsløsninger med 15 minutters frekvens og kører altid to live servere.

10. REVINAV A/S’ ANSVAR
REVINAV A/S er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. REVINAV A/S er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller kunden.

REVINAV A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes REVINAV A/S’ forhold.

REVINAV A/S er ikke ansvarlig for fejl i modtagerens system.

Hvis der kan dokumenteres et direkte tab, som skyldes REVINAV A/S, kan REVINAV A/S ifaldes en bod, hvis denne accepterer dokumentationen. Et eventuelt bodsbeløb beregnes af abonnementsprisen og kan maksimalt udgøre 6000 kr. svarende til et års løbende abonnement.

11. UNDERLEVERANDØR/3. PARTS ANSVAR
Såfremt ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem REVINAV A/S fra 3. part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3. parts leverancer.

Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som den omhandlende 3. part stiller. Det gælder fx bankbetalinger i medfør af det af banken udstedte bankcertifikat.

REVINAV A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3. part (herunder fra leverandører af software, f.eks. Microsoft, og banken).

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATABESKYTTELSE
REVINAV A/S har tavshedspligt om alle informationer, som REVINAV A/S måtte komme i besiddelse af om kunden.

Begge parter garanterer at overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

REVINAV A/S skal blandt andet sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.
Derudover henvises til den mellem REVINAV A/S og Købers indgåede databehandleraftale, som omfatter opbevaring og behandling af personoplysninger herunder personfølsomme oplysninger.

13. DATA-RECOVERY
Vi foretager behørig back up på daglig basis af vores servere efter almindeligt anerkendte sikkerhedsprincipper. Al data er opbevaret i MIRCROSOFT AZURE.

14. FORCE MAJEURE
Ved force majeure er REVINAV A/S berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor REVINAV A/S bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser.

15. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
REVINAV er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder, og der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til kunden.
Det gælder også særlige tilpasninger til systemet, som Køber måtte ønske udført af REVINAV A/S.

16. ÆNDRINGER AF STANDARDBETINGELSER
REVINAV A/S kan løbende ændre standardbetingelserne. Ændringerne vil fremgå af REVINAV.com, og det er Købers ansvar løbende at holde sig orienteret om ændringerne. Såfremt Køber ikke accepterer ændringerne, gælde de sædvanlige opsigelsesbetingelser jf. punkt 6.

17. TVISTER
Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning skal afgøres ved byretten i København.